logo
dividerاعضاء هیئت علمیdividerداریوش داودی
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
دانشیار .مدیر گروه نانوتکنولوژی
داریوش داودی
دانشیار .مدیر گروه نانوتکنولوژی
tel 026-32703536
email ddavoodi@abrii.ac.ir
 • معرفی کلی
 • تحقیقات
 • مقالات علمی
 • دستاوردها

کارشناسی: فردوسی مشهد- (1357-1369) - زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد: تهران - (1370-1373) - اصلاح نباتات

دکتری: تهران - (1380-1386) - اصلاح نباتات گرایش ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

زمینه های تحقیقاتی:

اتوماسیون کشت بافت و ریزازدیادی، نانوفناوری کشاورزی

طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:

 1. بررسی امکان استفاده از نانومارکرهای سطحی پوسته بذر و جنین چغندرقند در گزینش صفات فیزیولوژیک و مقاومت به بیماری ریزومانیا.
 2. نیمه مکانیزه کردن ریزازدیادی نیشکر با استفاده از بیوراکتورهای تناوبی.
 3. سنتز سبز نانو ذرات طلا با استفاده از عصاره های گیاهی.
 4. بررسی کاهش میزان مصرف و تغییر فرمولاسیون علف کش راندآپ در زراعت نیشکر با رویکرد های نانویی.
 5. بررسی امکان بیوسنتز گیاهی نانوذرات طلا و نقره در شرایط این ویترو.
 6. تثبیت آنزیم سلولاز روی نانوذرات سوپرمغناطیس به منظور افزایش فعالیت و پایداری.
 7. استانداردسازی بیوراکتور تناوبی برای ریزازدیادی مواد گیاهی.
 8. بررسی سیتوژنتیکی و مولکولی ژرم پلاسم نیشکر ایران.
 9. بهینه سازی القاء  ریشه زایی و  سازگار نمودن گیاهچه های چغندر قند در سیستم بیوراکتور تناوبی.
 10. ریزازدیادی  چغندر قند در مقیاس وسیع با استفاده از بیوراکتور تناوبی.
 11. تولید بذرمادری مینی تیوبر سیب زمینی.
 12. تولید گیاهان عاری از بیماری سیب زمینی از طریق کشت مریستم.
 13. انتقال ژن های مقاومت به بیماری های قارچی به سیب زمینی.
 14. ریزازدیادی نیشکر و آموزش پرسنل.
 15. بررسی تنوع سوماکلونال در کشت بافت خرما.
 16. بررسی تنوع سوماکلونال در کالوس و گیاهچه های حاصل از باززایی گیاه جو.

مقالات علمی-پژوهشی

 1. Hashemi SR, Davoodi D, Dastar B, Bolandi N, Smaili M & Mastani R. 2014. Meat quality attributes of broiler chickens fed diets supplemented with silver nanoparticles coated on zeolite. Poult. Sci. J. 2 (2): 183-193.
 2. Sharafi, I., Fotokian, M.H., Kordenaeij, A., Ramazani, S., Hasanlu, T., Khayyam Nikoei, S.M., Davoodi , D., Nakhoda, B. and Mohammadinejad, G. 2014. EFFECTS OF GROWTH REGULATORS AND EXPLANTS ON CALLUS INDUCTION AND ORGANOGENESIS IN HYPERICUM PERFORATUM. Acta Hort. (ISHS) 1023:241-247.
 3. Broumand A., Z. Emam-Djomeha, F. Khodayan, S. Mirzakhanlouei, D. Davoodi, A.A. Moosavi-Movahedi. 2014. Nano-web structures constructed with a cellulose acetate/lithium chloride/polyethylene oxide hybrid: Modeling, fabrication and characterization Carbohydrate Polymers.         DOI: 10.1016/j.carbpol.2014.06.055.
 4. Broumand A., Z. Emam-Djomeha, F. Khodayan, D. Davoodi, S. Mirzakhanlouei. 2014. Optimal fabrication of nanofiber membranes fromionized-bicomponent cellulose/polyethyleneoxide solutions. Int. J. Biol. Macromol. (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2014.02.042.
 5. Abbasi A., Z. Emam-Djomeh, M.A.E.Mousavi, D. Davoodi. 2014. Stability of vitamin D(3) encapsulated in nanoparticles of whey protein isolate. Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry. 143, 379-383.
 6. Imani A., S. Eksiri, S. Piri, D. Davoodi. 2013. Effects of pollen source on fruit set and pollen tube growth of sweet cherry (Prunus avium L.) CV. ‘Tak Daneh Mashhad. Journal of Basic and Applied Scientific Research. 3(2s)575-580.
 7. Matroodi, Motallebi, Zamani Mousavi, Davoodi, Jahromi. 2013. Sugarcane (NCo310) Transient Transformation Using uidA Reporter Gene. Iran Journal of  Biotechnology. 11(2): 89-95, DOI:10.5812/ijb.11203.
 8. Sharafi E., M. Khayam, M.H. Fotokian, D. Davoodi, H. Hadavand, T. Hasanloo. 2013. Improvement of Hypericin and Hyperforin Production Using Zinc and Iron Nano-oxides as Elicitors in Cell Suspension Culture of St John's wort (Hypericum perforatum L.).  Journal of Medicinal Plants and By-products, 2: 1-11.
 9. Rad F., A. Mohsenifar, M. Tabatabaei, M. Reza Safarnejad, F. Sahryari, H. Safarpour, A. Foroutan, M. Mardi, D. Davoodi, M. Fotokian (2012): Detection of Candidatus Phytoplasma aurantifolia; with quantum dots FRET-Based biosensor. JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, 02, doi: 10.4454/JPP.FA.2012.054.
 10. Garshasbi H., M. Omidi, S. Torabi and D. Davoodi (2012): The study of phytohormones and explants on callus induction and regeneration of sainfoin (Onobrychis sativa).  Pak. J. Agri. Sci., Vol. 49(3), 319-322.
 11. Khoshnevisan K., M. Barkhi, D. Zare, D. Davoodi & M. Tabatabaei. 2012. Preparation and Characterization of CTAB-Coated Fe3O4 Nanoparticles. Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic,and Nano-Metal Chemistry, 42:5, 644-648.
 12. Noruzi M., D. Zare, D. Davoodi. 2012. A rapid biosynthesis route for the preparation of gold nanoparticles by aqueous extract of cypress leaves at room temperature. Spectrochimica Acta Part A, (94) 84-88.
 13. Noruzi M., Davood Zare, Kamyar Khoshnevisan, Daryoush Davoodi. 2011. Rapid green synthesis of gold nanoparticles using Rosa hybrida petal extract at room temperature. Spectrochimica Acta Part A 79, 1461– 1465.
 14. Khoshnevisana K., A.K. Bordbar, D. Zare, D. Davoodi, M. Noruzi, M. Barkhi, M. Tabatabaei. 2011. Immobilization of cellulase enzyme on superparamagnetic nanoparticles and determination of its activity and stability. Chemical Engineering Journal,  Volume 171, Issue 2,Pages 669-673.
 15. Abedelahi A., M. Salehnia, A.A. Allameh and D. Davoodi. 2010. Sodium selenite improves the in vitro follicular development by reducing the reactive oxygen species level and increasing the total antioxidant capacity and glutathione peroxide activity. Human Reproduction, Vol. 25, 4, pp:977-985.
 16. Mousavi, Amir; Kashi, Abdolkarim; Davoodi, Daryoush; Sanei Shariatpanahi, Mohammad. 2006. Characterization of an Allium cultivated in Iran: the persian leek.  Belgian Journal of Botany, 139: 115-123.
 17. Ahmadabadi, M., P. Ahmadian, M. Omidi and D. Davoodi. 2002. Intraspecific Karyotype Divergence of Aegilops triuncialis in the Nortwest Region of Iran. Cytologia 67(4): 443-447
 18. Davoodi, D.; E., Majidi and S., Khoshkam. 2002. Some morphological and anatomical aspects of date palm (Phoenix dactylifera L.) somatic embryogenesis in tissue culture; J. Agric. Sci. Technol. 4: 63-71.

 

 1. شرفی ا.، ط. حسنلو، م.ح. فتوکیان، م. خیام نکویی، د. داودی. 1393. اثرات کاربرد نانو ذرات اکسید روی و آهن و نوع ریزنمونه برکالزایی و زنده مانی کالوس گل راعی در شرایط In vitro. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. شماره 43، 26-30.
 2. روزبه ف. ، د. داودی، س. تکلو، م. کاکویی نژاد، س. خیامیم. 1392. دستیابی به لاین های مقاوم به ریزومانیا در چغندر قند با استفاده ازروش دابل هاپلوییدی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. دوره 44، شماره 3، 507-515.
 3. باقری س.، م.ا. امیری، د. داودی، م. انتصاری. 1392. بررسی و مقایسه ظروف کشت رایج و بیوراکتور تناوبی جهت تکثیر انبوه پایه GF677 (هیبرید هلو×بادام). نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 27، شماره 1،  ص 36-43.
 4. شرفی ا.، م. خیام نکویی، م.ح. فتوکیان، د. داودی، ط. حسنلو. 1392. بررسی اثر تنظیم کننده های رشد و ریزنمونه های مختلف برکال زایی و اندام زایی گل راعی در شرایط درون شیشه ای. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی. دوره 5، شماره 3، 57-66.
 5. انتصاری م.، د. داودی، ع. حق نظری، س. باقری، ا. مجیدی، ع.ا. حبشی. 1391. اثر بیوراکتور تناوبی بر شاخص های ریزازدیادی و ریزغده زایی سیب زمینی (Solanum tuberosum L.). پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، سال چهارم، شماره 9، 54-67.
 6. سهیلا تکلو، داریوش داودی، منصور امیدی، محمدعلی ابراهیمی، فرانک روزبه،عبدالرحمن رسول نیا. 1392. اثر نانوذره TiO2 بر صفات جوانه زنی و شاخص های سیتوژنتیکی گیاه جو (Hordeum Volgare L.). مجله بیوتکنولوژی کشاورزی. دوره 5، شماره 1: 13-25.
 7. روزبه ف.؛ د. داودی و ا. مجیدی. 1390. کاربرد نانوذرات نانونقره در کنترل آلودگی میکروبی و بازیابی گیاهچه های دابلدهاپلویید چغندر قند در شرایط این ویترو. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. (42) 3، 445-452.
 8. کریم زاده ق.، ص اشکانی، پ. احمدیان تهرانی، د. داودی وق. میرزاقادری. 1389. مطالعه سیتوژنتیکی برخی از گونه های گندم وحشی آجیلوپس ایران و نواربندی OR. مجله علوم گیاهان زراعی ایران 41-2: 313-305.
 9. سلجوقیان پور م.، م. امیدی، مجیدی ا.، داودی د. و پ. احمدیان تهرانی. 1388. ارزیابی تحمل به شوری در مرحله رشد رویشی و ریزغده زایی در چند رقم سیب زمینی در شرایط درون شیشه. مجله به نژادی نهال و بذر 1-25: 145-129.
 10. گرشاسبی ح.؛ م. امیدی؛ س. ترابی و د. داودی. 1388. اثر هورمون گیاهی و ریزنمونه بر کالزایی و باززایی اسپرس زراعی (Onobrychis sativa L.). مجله علوم زراعی ایران؛ جلد 11 شماره 2(42)؛  101-109.
 11. داودی د.، پ. احمدیان تهرانی، م. امیدی، ی. م. آقایف و م. ر. بی همتا. 1386. بررسی کاریولوژیک پنج رقم هیبرید نیشکر (Saccharum officinarum L.). نهال وبذر، 23: 631-615.
 12. سلجوقیان پور م.، م. امیدی، مجیدی ا.، داودی د. و پ. احمدیان تهرانی. 1386. بررسی تنوع ژنتیکی و همبستگی فنوتیپی صفات مربوط به ریزغده زایی تحت تنش شوری و غیر شوری در بعضی از ارقام سیب زمینی در شرایط کنترل شده. مجله علوم کشاورزی ایران، 1-38: 356-347.

 13. اسعدی س.، م. امیدی و د. داودی. 1385. ریزغده زایی سیب زمینی با استفاده از مواد جایگزین ارزان قیمت به روش in vitro. پژوهش و سازندگی، 71: 101-94.
 14. احمدآبادی م.؛ پ. احمدیان تهرانی، م. امیدی، و د. داودی. 1384. مطالعه تنوع کاریوتیپی درون گونه ای در Aegilops triuncialis  در مناطق شمال غربی ایران. مجله علوم کشاورزی ایران، 36 (4): 977-969.
 15. روزبه ف.، د. داودی و م. مصباح. 1384. افزایش نرخ تکثیر چغندر قند در شرایط این ویترو با استفاده از بیوراکتور تناوبی. مجله چغندر قند،0 2(2): 125-113.
 16. مجیدی ا. و د. داودی. 1383. تولید انبوه ریزغده های سیب زمینی با استفاده از سیستم بیوراکتور تناوبی؛ مجله علوم زراعی ایران شماره 5(4): 302-315.
 17. شاه پیری آ.؛ م. امیدی و د. داودی. 1383. کشت بافت و تنوع سوماکلونال در سیب زمینی؛ مجله علوم کشاورزی ایران شماره 35(2): 323-335.
 18. داودی د. و ف. روزبه. 1378. طراحی و ساخت یک بیوراکتور تناوبی ساده برای ریزازدیادی از طریق شاخه زایی؛ مجموعه مقالات اولین همایش بیوتکنولوژی ایران؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران.

***

همایش های داخلی:

 1. داودی د.، همتیان ع.، ف. روزبه، م.ع. ابراهیمی، پ. هادیان. 1393. بررسی نانونشانگرهای فیزیکومکانیکی مقاومت به بیماری رایزومانیای چغندرقند (Beta vulgaris L.) با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی. سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 4-6 شهریورماه، کرج-ایران.
 2. روزبه ف.، ا. تیموری، د. داودی، م.ع. ابراهیمی، س. خیامیم. 1393. مطالعه همبستگی بین صفات سطحی نانوساختارهای جنین و صفات مرحله جوانه زنی بذر چغندرقند (Beta vulgaris L.). سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 4-6 شهریورماه، کرج-ایران.
 3. رستمی س.، ک. آقایی، د. داودی، ع. شریعت پناهی و ف. روزبه. 1392. بررسی تاثیر سیکل تغذیه و هوادهی بر ریزازدیادی گیاه نیشکر در مینی بیوراکتور تناوبی. کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی، آبان ماه 1392. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آیت ا... آملی، آمل، ایران.
 4. رستمی س.، ک. آقایی، د. داودی، و ن. طائی. 1392. بررسی تاثیر غلظت های متفاوت هورمون بنزیل آمینوپورین (BAP) بر ریزازدیادی گیاه نیشکر در شرایط این ویترو. همایش ملی گیاهان دارویی، مهرماه 1392. دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 5. علیزاده م.، غ. صالحی جوزانی، م. خیام نکویی، د. داودی، ر. فتوت، ک. خاوازی. 1392. آنالیز مقایسه ای سمیت نانوذرات نقره و یون Ag+ بر باکتری مدل همزیستی. اولین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو. 26-27 اردیبهشت 1392. دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 6. تکلو س.، د. داودی. 1392. اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر ویژگی های جوانه زنی گیاه جو. اولین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو. 26-27 اردیبهشت 1392. دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 7. کشاورزی م.، د. داودی، ش. پورسیدی، س. تکلو. 1392. کشت بافت و بیوسنتز نانوذرات طلا و نقره با کاهش زیستی یون های تتراکلراوریت و نیترات نقره در گیاه یونجه. اولین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو. 26-27 اردیبهشت 1392. دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 8. قره بیکلو س.، ر.ق.ش. بیات، د. داودی. 1392. مطالعه وضعیت خودناسازگاری در تعدادی از ژنوتیپ های امیدبخش زردآلو. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. شهریور ماه 1392، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران.
 9. روزبه ف. و د. داودی. 1391. برخی دیدگاه ها و سیاستگذاری های بین المللی فناوری نانو در کشاورزی، آب و غذا برای کشورهای در حال توسعه. خلاصه مقالات اولین کنفرانس ملی نانوفناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، اردیبهشت ماه.
 10. 10.          علیزاده م.، د. داودی، غ. صالحی جوزانی، م. خیام نکویی، ر.  فتوت، ک. خاوازی. 1391. آستانه غلظتی نانوذرات نقره و زنده مانی باکتریهای    Sinorhizobium meliloti. خلاصه مقالات اولین کنفرانس ملی نانوفناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، اردیبهشت ماه.
 11. برومند ع.، ز. امام جمعه، د. داودی. 1391. ساخت نانو مواد از مواد غذایی. خلاصه مقالات اولین کنفرانس ملی نانوفناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، اردیبهشت ماه.
 12. کشاورزی م.، د. داودی، ش. پورسیدی، ف. روزبه، س. تکلو، م. نوروزی. 1391. سنتز سبز نانو ذرات طلا در گیاه یونجه در شرایط درون شیشه. خلاصه مقالات اولین کنفرانس ملی نانوفناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، اردیبهشت ماه.
 13. کشاورزی م.، د. داودی، ش. پورسیدی، س. تکلو، ر. کشاورزی، ف. روزبه، م. نوروزی. 1391. بررسی امکان بیوسنتز نانو ذرات نقره در بیوماس گیاه یونجه در شرایط این ویترو. خلاصه مقالات اولین کنفرانس ملی نانوفناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، اردیبهشت ماه.
 14. امیرخسروی ا.، د. داودی، ش. پورسیدی، ل. شافع، م. عنایتی شریعت پناهی، ر. عبدالشاهی، ف. روزبه. 1391. بررسی اثرات محیط کشت غنی شده با نانولوله های کربنی ساده و نانواکسید روی بر تکثیر استویا در مینی بیوراکتور تناوبی (Stevia rebaudiana) خلاصه مقالات اولین کنفرانس ملی نانوفناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، اردیبهشت ماه.
 15. امیرخسروی ا.، د. داودی، ش. پورسیدی، ل. شافع، م. عنایتی شریعت پناهی، ر. عبدالشاهی، ف. روزبه. 1391. بررسی تاثیر نانواکسید روی و نانولوله کربنی عامل دار شده با گروه کربوکسیلیک اسید بر شاخصهای ریز ازدیادی و بیوماس گیاه استویا  (Stevia rebaudiana ) در شرایط این ویترو. خلاصه مقالات اولین کنفرانس ملی نانوفناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، اردیبهشت ماه.
 16. نوروزی م.، د. داودی. 1391. سنتز سبز سریع نانو ذرات طلا با استفاده از برگ های درخت سرو در دمای محیط. خلاصه مقالات اولین کنفرانس ملی نانوفناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، اردیبهشت ماه.
 17. باقری س.، م.  انتصاری، د. داودی، ا. مجیدی. 1390. بهینه سازی تکثیر انبوه پایه گیلاس گلدانی. خلاصه مقالات هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران . اصفهان، شهریورماه.
 18. انتصاری م.، د. داودی، ا. مجیدی، س. باقری. 1390. اثر نور تنظیم کننده های رشدی و محیط مایع و جامد بر تکثیر و ریزغدهزایی گیاهچه های سیب زمینی در شرایط درون شیشه. خلاصه مقالات هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران . اصفهان، شهریورماه.
 19. راد ف.، ف. محسنی فر، م. طباطبایی، ر. صفرنژاد، شهریاری، م. مردی، د. داودی، فتوکیان، فروتن. 1390. طراحی و ساخت بیوسنسور نقاط کوانتومی بر اساس سیستم FRET جهت تشخیص عامل بیماری جاروک لیموترش Candidatus Phytoplasma aurantifolia. خلاصه مقالات هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، شهریورماه.
 20. کشاورزی م.، د. داودی، ش. پورسیدی، ر. کشاورزی،  م. خیام نکویی. 1390. بیوسنتز نانو ذرات طلا در گیاه یونجه در شرایط درون شیشه. خلاصه مقالات هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، شهریورماه.
 21. مطرودی س.، زمانی، مطلبی، ا. موسوی، د. داودی. 1390. بهینه سازی پارامترهای بیولوژیکی و فیزیکی برای بیان موقت ژن uidA در کالوس جنین زای نیشکر (Saccharum officinarum). خلاصه مقالات هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، شهریورماه.
 22. تکلو س.، د. داودی، م. امیدی، م. ابراهیمی، ف. روزبه، رسول نیا. 1390. اثر سیتوتوکسیسیتی نانوذرات نقره بر شاخص های سیتوژنتیکی گیاه جو Hordeum Volgare  . خلاصه مقالات هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، شهریورماه.
 23. انتصاری م.، د. داودی، ا. مجیدی، ع.ا. حبشی، س. باقری. 1390. بهینه سازی تکثیر و تولید ریزغده های سیب زمینی در بیوراکتور تناوبی. خلاصه مقالات هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، شهریورماه.
 24. شرفی ا.، ط. حسنلو، فتوکیان، م. خیام نکویی، د. داودی،. 1390. بررسی اثر سطوح متفاوت نانو اکسید روی، نانواکسید آهن و ریزنمونه های مختلف برکال زایی و زنده مانی کالوس گل راعی در شرایط این ویترو. خلاصه مقالات هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، شهریورماه.
 25. شرفی ا.، فتوکیان، م. خیام نکویی، د. داودی، ط. حسنلو. 1390. بررسی اثر سطوح متفاوت تنظیم کننده های رشد و ریزنمونه های مختلف برکال زایی واندا مزایی گل راعی در شرایط این ویترو. خلاصه مقالات هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، شهریورماه.
 26. نوروزی م.، د. زارع، و د. داودی. 1390. سنتز بیولوژیکی سریع نانو ذرات طلا با استفاده از عصاره گلبرگ های گل رز در دمای محیط. خلاصه مقالات هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، شهریورماه.
 27. مجدی م. ، ع.م. شکیب، س. سیف زاده، د. داودی و م. مجدی. 1389 تاثیر تنش خشکی و عناصر پرمصرف بر میزان هیدرات کربن محلول مانوز، رامنوز، گلوکز زعفران زراعی (Crocus sativus L.). خلاصه مقالات دومین همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه آزاد اسلامی تهران، 9 دی ماه.
 28. مجدی م. ، ع.م. شکیب، س. سیف زاده، د. داودی و م. مجدی. 1389. اثر تنش خشکی بر میزان آنزیم کاتالاز، هورمون ابسیسیک اسید، ویتامین E، کلروفیل a and b، کاروتنوئید و فلوئورسنس کلروفیل زعفران زراعی (Crocus sativus L.). خلاصه مقالات دومین همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه آزاد اسلامی تهران، 9 دی ماه.
 29. انتصاری م.، س. باقری، د. داودی و ا. مجیدی. 1389. بررسی و مقایسه محیط کشت های پایه مختلف و تنظیم کننده های رشد بر صفات مرتبط با ریزازدیادی پایه گیلاس گلدانی. خلاصه مقالات شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه فردوسی مشهد، 23 تا 25 شهریورماه.
 30. انتصاری م. ، د. داودی، ع. حق نظری و س. باقری. 1389. اثر درپوش های مختلف ظرف کشت بر رشد درون شیشه ای و ریزازدیادی گیاه سیب زمینی Solanum tuberosum L.. خلاصه مقالات شانزدهمین کنفرانس سراسری  و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه فردوسی مشهد، 23 تا 25 شهریورماه.
 31. باقری س.، د. داودی، م.ا. امیری، م.  انتصاری و ع.ا. حبشی. 1389. مقایسه محیط کشت جامد و مایع جهت ریزازدیادی پایه های رویشی 677GF (هیبرید هلو و بادام). خلاصه مقالات شانزدهمین کنفرانس سراسرس و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه فردوسی مشهد، 23 تا 25 شهریورماه.
 32. روزبه ف.؛ د. داودی و ا. مجیدی 1388. بررسی امکان استفاده از نانو ذرات نقره در کنترل آلودگی و بازیابی گیاهچه های دابلدهاپلویید چغندر قند. دومین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی. 15 و 16 مهرماه؛ کرج.
 33. تواضع م.، ا. مجیدی، د. داودی، م. امیدی و ی. آقایف. 1384. بررسی پایداری و ثبات کروموزومی گیاهچه های نیشکر حاصل از مجموعه زایی شاخه. خلاصه مقالات چهارمین کنگره ملی بیوتکنولوژی، کرمان.
 34. سلجوقیان پور م.، م. امیدی، ا. مجیدی و د. داودی. 1384. مطالعه اثر پنتونات کلسیم بر رشد ریزنمونه های تک گره حاصل از ساقه گیاهچه های سیب زمینی بدست آمده از کشت مریستم. خلاصه مقالات چهارمین کنگره ملی بیوتکنولوژی، کرمان.
 35. اشکانی ص.، ق.کریم زاده، د. داودی و پ. احمدیان تهرانی. 1383. مطالعه سیتوژنتیکی برخی گونه های گندم وحشی (Aegilops) ایران. مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم زراعی ایران، دانشگاه گیلان، رشت.
 36. اسعدی س.، م. امیدی و د. داودی. 1383. بررسی غده زایی سیب زمینی در شرایط این ویترو با استفاده از عصاره برخی کودهای آلی. مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم زراعی ایران، دانشگاه گیلان، رشت.
 37. اشکانی ص.، پ. احمدیان تهرانی ، د. داودی و ق.کریم زاده. 1383. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی گونه های Aegilops  ایران با استفاده از تجزیه چند متغیره و تکنیک OR-Banding. مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم زراعی ایران، دانشگاه گیلان، رشت.
 38. روزبه ف. و د. داودی. 1383. بررسی امکان ریزازدیادی چغندر قند با استفاده از بیوراکتور تناوبی. مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم زراعی ایران، دانشگاه گیلان، رشت.
 39. اشکانی ص.، ق. کریم زاده، د. داودی و پ. احمدیان تهرانی. 1383. مطالعه تنوع سیتوژنتیکی برخی گونه های گندم وحشی (Aegilops) ایران. خلاصه مقالات دومین کنگره بیولوژی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.
 40. اشکانی ص.، پ. احمدیان تهرانی ، د. داودی و ق. کریم زاده.1383. بررسی امکان کاربرد نواربندی کروموزومی OR-Banding در گندم وحشی. خلاصه مقالات دومین کنگره بیولوژی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.
 41. داودی د.. 1381. انتخاب در شرایط این ویترو بر مبنای تحمل به خشکی در گیاهان؛ کارگاه آموزشی "تنش خشکی در گیاهان: سلول گیاه و آگرواکوسیستم" دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد.
 42. احمدآبادی م.؛ پ. احمدیان تهرانی؛ م. امیدی و د. داودی. 1381. بررسی تنوع کاریوتیپی درون گونه ای در Aegilops triuncialis مناطق شمالغرب ایران؛ خلاصه مقالات هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران؛ مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر؛ کرج.
 43. قوام ع.؛ ا. مجیدی ود. داودی. 1381. بررسی ترکیبات متفاوت تنظیم کننده های رشد برباززایی نیشکر در شرایط این ویترو؛ خلاصه مقالات هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران؛ مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر؛ کرج.
 44. داودی د.. 1380. بیوتکنولوژی خرما: یک روش نوین برای کهن ترین درخت باغی؛ ؛ خلاصه مقالات ششمین همایش تخصصی خرما؛ ارگ جدید؛ کرمان.
 45. داودی د. و ا. مجیدی. 1380. مقایسه بین کشت تهویه دار و بدون تهویه در ریزازدیادی سیب زمینی (رقم آگریا)؛ خلاصه مقالات هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران؛ مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر؛ کرج.
 46. داودی د.؛ ا. مجیدی و ه. پورایراندوست. 1380. تولید گیاهان عاری از ویروس سیب زمینی از طریق کشت مریستم؛ خلاصه مقالات هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران؛ مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر؛ کرج.
 47. داودی د. و ا. مجیدی. 1380. روش سریع و کارآ برای تولید انبوه ریزغده های سیب زمینی در بیوراکتور تناوبی؛ خلاصه مقالات هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران؛ مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر؛ کرج.
 48. داودی د.. 1379. جنین زایی غیر جنسی در خرما؛ خلاصه مقالات ششمین همایش تخصصی خرما؛ ارگ جدید؛ کرمان.
 49. داودی د. و ف. روزبه. 1378. طراحی و ساخت یک بیوراکتور تناوبی ساده برای ریزازدیادی از طریق شاخه زایی؛ مجموعه مقالات اولین همایش بیوتکنولوژی ایران؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران.
 50. داودی د.؛ پ. احمدیان تهرانی؛ س. عبدمیشانی و ا. مجیدی. 1375. بررسی سیتولوژیکی تنوع سوماکلونال در جو؛ خلاصه مقالات چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران؛ دانشکده کشاورزی دانشگاه اصفهان؛ اصفهان.
 51. داودی د. و پ. احمدیان تهرانی. 1373. تهیه نمونه های میتوزی مناسب به روش اسکواش تغییر یافته؛ خلاصه مقالات سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران؛ دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز؛ تبریز.
 52. داودی د. و پ. احمدیان تهرانی. 1372. بررسی کاریوتیپی گونه های اهلی و وحشی گلرنگ؛ خلاصه مقالات اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران؛ دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران؛ کرج.
 53. احمدیان تهرانی پ. و  د. داودی. 1372. مطالعه کاریوتیپ 9 رقم عدس زراعی ایران؛ خلاصه مقالات اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران؛ دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران؛ کرج.

همایش های بین المللی:

 1. Jafari S., Irian S., D. Davoodi, P. Jonoubi. 2014. Study of possibility of the entrance of nanomaterial into food chain concidering possible biomagnification. 18th Natinal and 6th International Congress of Biology in Iran, 26-29 Aug. Kharazmi University.
 2. Jafari S., D. Davoodi, Irian S., A. Majd, P. Jonoubi, Shobbar Z.. 2014. Study of effects of silver nanoparticle on germination index of Kordona maize. 18th Natinal and 6th International Congress of Biology in Iran, 26-29 Aug. Kharazmi University.
 3. Lotfi L., M. Zaghari, S. Zeinoddini, M. Shivazad, D. Davoodi.  Comparison Dietary Nano and Micro Manganese on Broilers Performance. 2014. Proceedings of the 5th International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications Prague, Czech Republic, August 11-13.
 4. Alizadeh, M., D Davoodi, SM Khayam Nekouei, GR Salehi Jozani, K. Khavazi, R Fotovat, M. Moradi. 2014. Phytotoxicity of silver nanoparticles and iones on model plant Medicago truncatula. Iran Nanosafety Congress (INSC2014), Tehran University of Medical Sciences19-20 February, Tehran, Iran.
 5. Rouzbeh F. and D. Davoodi. 2014. Resistance of the Erwinia carotovora subsp. Betavascularrum to nanosilver in in vitro culture of Sugar Beet. Iran Nanosafety Congress (INSC2014), Tehran University of Medical Sciences19-20 February, Tehran, Iran.
 6. Rostami S. and D. Davoodi. 2014. Effects of toxicity of zinc oxide nanoparticles on sugarcane stay alive in the periodical minibioreactor. Iran Nanosafety Congress (INSC2014), Tehran University of Medical Sciences19-20 February, Tehran, Iran.
 7. Abbasian Motlagh M. and D. Davoodi. 2014. Study of intensification effects of existence of nanomaterials in live cells exposure to environmental mutagenic rays by Monte Carlo methods using Geante4 simulation toolkit. Iran Nanosafety Congress (INSC2014), Tehran University of Medical Sciences19-20 February, Tehran, Iran.
 8. Matroodi S., Zamani M.R., Motallebi M., Mousavi A., Davoodi D., and Joorabchi E. 2012. “Optimization of particle bombardment conditions by GUS reporter gene in embryonic callus of sugarcane (Nco310)”. 12th Iranian Genetics Congress. 21-23 may. Tehran, Iran.
 9. Matroodi S., Zamani M.R., Motallebi M., Mousavi A. and Davoodi D. 2011. “Optimization of physical and biological parameters for transient expression of UidA gene in embryonic callus of sugarcane (Saccharum officinarum)”. The 7th National biotechnology Congress of I.R. of Iran. 12-14 Sep., Niroo Research Institiute, Tehran, Iran.
 10. Fotokian, E. Sharafi, M. Khayam Nekooe, D. Davoodi, and T. Hasanloo. 2011. Effects of growth regulators and explants on callus induction and organogenesis in Hypericum perforatum L.. The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Chiang Mai, Thailand, 15 – 18 Nov.
 11. Khoshnevisan K., D. Davoodi, D. Zare and M. Barkhi. 2010. Preparation and characterization of CTAB-coated superparamagnetic nanoparticles using the co-precipitation method. 2010. Proceedings of the NanotechItaly2010: Promoting Responsible Innovation Venice, 20 -22 October.
 12. Roozbeh F., D. Davoodi, E. Majidi and M. Moosivand. 2008. Application of silver nanoparticles to control of tissue culture contaminations and recovery of the sugar beet doubled haploidnplantlets. Proceedings of the 4th International Symposium on Acclimatization & Establishment of Micropropagated Plants, 8th to 12th December, Bangalore, India.
 13. Roozbeh, F., D. Davoodi and M. Mesbah. 2007. Bioreactor based micropropagation of sugar beet and ex vitro rooting of the shoots. Proceedings of the 3th International Symposium on Acclimatization & Establishment of Micropropagated Plants, 12th to 15th Sept., Faro, Portugal.
 14. Davoodi, D. and P. Ahmadian. 1995. A new pattern of chromosome banding in plants (OR-BANDING); Proceedings of  12th  International Chromosome Conference; San Lorenzo de El Scorial; Madrid; Spain.

تالیف و ترجمه:

 1. داودی د.، م. سبزه‌زاری. 1395. نانوفناوری و علوم گیاهی. (زیر چاپ).
 2. داودی د.، ف. روزبه. 1394. نانوجعبه ابزار، راهنمای ایمنی کار با نانومواد در آزمایشگاه. نشر تعالی.
 3. داودی د.، ف. روزبه. 1392. نانوفناوری، کشاورزی و کشورهای در حال توسعه. نشر تعالی.
 4. خیام نکویی؛ احمدی صومعه؛ شریف نسب؛ شعبانی؛ داودی؛ موذن؛ بوستانی؛ غلامپور؛ صفرپور و صاحبی. 1389. نگاهی به فناوری نانو در وزارت جهاد کشاورزی، انتشارات مه سیما.
 5. خیام نکویی؛ شریف نسب؛ احمدی صومعه؛ داودی؛ موذن؛ غلامپور و صاحبی. 1390.  نانوکشاورزی در ایران: گذشته، حال، آینده. انتشارات مه سیما.

ثبت اختراعات:

 1. ثبت اختراع تحت عنوان "تولید نانو ویتامین K3 با قابلیت دسترسی بالا در مدل حیوانی" به شماره 82573 مورخ 20/01/1393،  اداره مالکیت صنعتی؛ ایران و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به شماره 4339 مورخ 04/08/1393.
 2. ثبت اختراع تحت عنوان "فرآیند بیوسنتز سریع نانوذرات طلا با استفاده از عصاره برگ درخت سرو" به شماره 79786 مورخ 29/03/1392،  اداره مالکیت صنعتی؛ ایران.
 3. ثبت اختراع تحت عنوان "پروتکل به کارگیری نانوذرات در افزایش تولید هایپرسین و هایپرفورین در کشت سوسپانسیون سلولی گل راعی" به شماره 75597 مورخ 04/04/1391،  اداره مالکیت صنعتی؛ ایران.
 4. ثبت اختراع تحت عنوان "نانوکیت تشخیص عامل بیماری جاروک لیموترش" به شماره 70521 مورخ 13/04/1390،  اداره مالکیت صنعتی؛ ایران.
 5. ثبت اختراع تحت عنوان "محیط های غذایی این ویترو و این ویوو به فرم قرص جوشان" به شماره 31737 مورخ 10/3/1384،  اداره مالکیت صنعتی؛ ایران.
 6. ثبت اختراع تحت عنوان "بیوراکتور یکپارچه تناوبی برای کشت و تکثیر مواد گیاهی" به شماره 29650 مورخ 19/2/1383،  اداره مالکیت صنعتی؛ ایران.
 7. ثبت اختراع تحت عنوان "پلیت کردن(پوشش دار کردن) میکروتیوبر بذری سیب زمینی" به شماره 27896 مورخ  3/2/1381 ؛ اداره مالکیت صنعتی؛ ایران.
 8. ثبت اختراع تحت عنوان "یک سیستم بیوراکتوری تناوبی برای کشت و تولید اندام های گیاهی" به شماره 27729 مورخ 30/10/1380؛ اداره مالکیت صنعتی؛ ایران.

افتخارات و جوایز:

 1. رابط برتر شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو کشور، 1387
 2. دکترای افتخاری از جامعه مخترعین و مبتکرین ایران، 1385.
 3. رتبه اول دیپلم عالی افتخار از جامعه مخترعین و مبتکرین ایران، 1383.
 4. رتبه اول کارشناسی ارشد، 1373.

شرکت در کارگاه های آموزشی:

 

 1. WORKSHOP ON STRENTHENING R&DMANAGEMENT CAPACITY OF RESEARCHERS AND RESEARCH MANAGERS OF NANOTECHNOLOGY. 2014. Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) in cooperation with Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT) of The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-SCAP), 25-26 February, 2014 in Tehran, Islamic Republic of Iran.
 2. Recombinant antibodies and their application in agricultural sciences, Jan. 2009, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran.
 3. ISO/IEC 17025 workshop, 2 days, May 2009, Extension and Education Deputy of AREEO.
 4. Operation with Scanning Probe Microscopy, Jul. 2008. Mahar Fan Abzar Co., Tehran Iran.
 5. Fundamentals and applications of Transmission Electron Microscopy (TEM), 3 days, Aug 2005, Iranian Nanotechnology Laboratory Network, Tehran, IRAN.
 6. RT-PCR, One day, May 2002, Agricultural Biotechnology Research  Institute, Karaj, IRAN.
 7. Confocal Laser Scanning Microscopy, 10 days, March 2002, NIKON EUROPE B.V., Amsterdam, The Netherlands.
 8. In Situ Hybridization Workshop, 6 days, July 2001, Agricultural Biotechnology Research Institute, Karaj, IRAN.
 9. Industrial Tissue Culture, 2 Months, 1999, TATA Energy Research Institute’s, Micropropagation Technology Park, New Delhi, INDIA.
 10. Plant Transformation, 9 days, Oct 1997, TOKTEN Program, Tehran, IRAN.
 11. International workshop on Latest Application of Biotechnology in Agricultural Development, 6 days, Aug 1999, IROST, Tehran, IRAN.
 12. Methods in molecular biology, 5 days, March 1995, Iranian Institute of Pastor, Tehran, IRAN.

 

تدریس یا برگزاری کارگاه های آموزشی:

 1. کارگاه آموزشی نانوسنسور و نانوبیوسنسورها: اصول و کاربردها(پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران)
 2. کارگاه تخصصی نانونقره (پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران)
 3. کارگاه نانوفناوری ایمن: بایدها و نبایدها (پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران)
 4. کارگاه میکروسکوپ پروبی روبشی (پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران)
 5. کارگاه کاربرد نانوفناوری در فرآوری و افزایش ارزش غذایی آبزیان (استان گلستان)
 6. کارگاه نانوتکنولوژی و نقش آن در توسعه کشاورزی (استان البرز)
 7. وبینار ایمنی نانو (کشاورزی) (ستاد ویژه توسعه فناوری نانو)
 8. کارگاه آنتی بادی های نوترکیب و کاربرد آنها در علوم کشاورزی (پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران)

عضویت در شوراها یا کمیته ها:

 1. عضو شورای راهبردی شبکه ایمنی نانو ایران INSN)1391 تا کنون.
 2. عضو جامعه مخترعین و مبتکرین ایران، 1381 تاکنون.
 3. عضو کمیته فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی و رییس زیرکمیته استاندارد نانو، 1387 تاکنون.
 4. عضو شورای پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی.
 5. عضو زیرکمیته آموزش فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی.
 6. عضو انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.

راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

مقطع تحصیلی

دانشگاه

راهنما

مشاور

1

بررسی امکان بیوسنتز گیاهی نانوذرات طلا و نقره در شرایط این ویترو

مرضیه کشاورزی

فوق لیسانس

باهنر کرمان

X

 

2

اثر نانو مواد آهن و روی بر میزان تولید hypercin در کشت کالوس و کشت سوسپانسیون سلولی گل راعی

ابراهیم شرفی

فوق لیسانس

دانشگاه شاهد

 

X

3

بررسی اثرات نانو ذرات نقره بر همزیستی در گیاه مدل یونجه ترانکاتولا

مهدی علیزاده

فوق لیسانس

زنجان

 

X

4

تهیه کیت تشخیص Phytoplasma aurantifolia عامل بیماری جاروک لیموترش با استفاده از نقاط کوانتومی

فاطمه راد

فوق لیسانس

دانشگاه شاهد

X

 

5

تاثیر نانو مواد روی و آهن در کشت کالوس و سوسپانسیون سلولی گیاه چریش

 

فهیمه نسودیان شالچی

فوق لیسانس

بین المللی قزوین

 

X

6

افزایش کارایی آنزیم سلولاز با تثبیت روی نانو ذرات سوپر مغناطیس

کامیار خوشنویسان

فوق لیسانس

دانشگاه اصفهان

X

 

7

نانوپوشانی ترکیبات فراسودمند آبگریز با استفاده از برهمکنش بتالاکتوگلوبولین و پلی ساکاریدها

سید محمد هاشم حسینی

دکتری

تهران

 

X

8

بررسی تولید نانوذرات از پروتئین آب پنیر و امکان استفاده از آن در مدل های غذایی به عنوان بافت دهنده

اعظم عباسی

دکتری

تهران

 

X

9

مقایسه قابلیت استفاده بیولوژیکی منگنز و ویتامین K3 به شکل نانو و میکرو در تغذیه طیور

لیلا لطفی

دکتری

تهران

 

X

10

تکثیر انبوه سیب زمینی و ریزغده زایی آن در بیوراکتور تناوبی

مهرناز انتصاری

فوق لیسانس

زنجان

X

 

11

بررسی امکان ریزازدیادی پایه هیبرید GF در سیستم بیوراکتور تناوبی

سکینه باقری

فوق لیسانس

زنجان

X

 

12

تکثیر انبوه نسترن کوهی (Rosa canina) در مینی بیوراکتور تناوبی

مینا بیاناتی

فوق لیسانس

زنجان

X

 

13

بررسی شرایط بهینه تکثیر گیاه دارویی استویا در مینی بیوراکتور تناوبی

اشکان امیرخسروی

فوق لیسانس

باهنر کرمان

X

 

14

بررسی تاثیر سیکل تغذیه بر شاخص های ریزازدیادی نیشکر در بیوراکتور تناوبی

سمیه رستمی

فوق لیسانس

دانشگاه زنجان

X

 

15

بررسی روابط هبستگی بین نانومارکرهای سطحی جنین چغندرقند با صفات مهم فیزیولوژیکی

ابولفضل تیموری

فوق لیسانس

پیام نور تهران

X

 

16

مطاله روابط لینکاژی بین نانومارکرهای سطحی بذر چغندر قند و مقاومت به بیماری ریزومانیا

عاطفه همتیان

فوق لیسانس

پیام نور تهران

X

 

17

بررسی اثر سم گلیفوسیت و نانومواد بر چرخه سلولی گیاه جو

ساناز اکبری

فوق لیسانس

موسسه آموزش عالی نور دانش

X

 

18

بررسی اثر نانوهیدروپرایمینگ بذور ارقام و برخی گونه های وحشی بادام ایرانی به منظور جوانه زنی بهتر و کمک به استقرار گیاه

حمزه رازانی

فوق لیسانس

دانشگاه پیام نور

X

 

19

بررسی اثر نقره و نانونقره بر چرخه سلولی ذرت

سودابه جعفری

دکتری

دانشگاه خوارزمی

X

 

20

بررسی خودناسازگاری در ژنوتیپ های دو رقم بادام ایرانی

 امیر اعرابی

فوق لیسانس

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

 

X

21

انتقال ژن به نیشکر

سهیلا مطرودی

دکتری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

 

X

22

اثر سطوح مختلف نانوزئولیت بر آفلاتوکسین B1 موجود در جیره غذایی ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhychus mykiss) و ارزیابی شاخص های رشد، فیزیولوژی و ایمنی

مهدی فریدی کلورزی

فوق لیسانس

دانشگاه گیلان

 

X

23

تأثیر نانونقره پوشش داده شده بر زئولیت بر سیستم ایمنی، جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و نسبت راندمان انرژی و پروتئین جوجه­های گوشتی

نیلوفر بلندی

فوق لیسانس

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

X

 

24

بررسی اثر افزودن نانونقره پوشش داده شده بر زئولیت در جیره بر عملکرد، مورفولوژی روده، جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی

مینا اسمعیلی

فوق لیسانس

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

X

 

25

بررسی خود سازگاری ارقام امیدبخش زردآلو

سارا قره بیگلو

فوق لیسانس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

 

X

26

بررسی ژنوتوکسیسیتی نانوذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم بر ماده ژنتیکی گیاه جو

سهیلا تکلو

فوق لیسانس

دانشگاه پیام نور

X

 

27

کاربرد نانوفیبرهای اصلاح شده به دست آمده از الکتروریسی پلیمر زیستی سلولزاستات برای جانشانی (تثبیت) آنزیم بتاگالاکتوزیداز

عاطفه برومند

دکتری

دانشگاه تهران

 

X

 
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک